Om Aalborg Bibliotekerne

Her kan du læse mere om grundlaget for Aalborg Bibliotekerne.

Aalborg Bibliotekerne består af 10 biblioteker, et servicepunkt, to bogbusser, en bogbil, 3 cykler og HistorieAalborg. Alt sammen fordelt på tværs af Aalborg Kommune.

Vi er desuden et af landets 6 centralbiblioteker, der i kraft af sin særlige finanslovsbevilling sikrer driften af folkebibliotekerne i nærregionen med fx indkøb, materialeformidling og udvikling inden for bestemte temaspor. I den forbindelse er vi også ansvarlig for det landsdækkende Bibliotekernes Temasamarbejde, der årligt koordinerer tematiske kampagner på tværs af landets biblioteker.

Aalborg Bibliotekerne er medlem af IFLA - den internationale sammenslutning af bibliotekskredse.

Det vi vil - vores vision og ambitioner

På en helt almindelig dag træder ca. 5.100 gæster ind ad dørene hos os for at bruge vores faciliteter, låne materialer eller deltage i de næsten 1.000 aktiviteter for børn og voksne, Aalborg Bibliotekerne afholder hvert år.

Vi møder studerende, børn, bedsteforældre, tilflyttere, expats, børnefamilier og foreninger med en ambition om at skabe et rum for alle, være til for dem og deres behov - samt styrke både dem og det samfund, der omgiver dem.

Da vi skulle lave ny vision for Aalborg Bibliotekerne i 2022, var det vigtigt at komme hele vejen rundt, og vi spurgte derfor mere end 1000 mennesker og et væld af samråd og interesseorganisationer.  

Læs vores vision i denne pdf

Organisation og rammer

Som institution er Aalborg Bibliotekerne en moderne projektorganisation med en dyb kærlighed til debat, styrkelse af lokalsamfundene, udvidelse af læsekulturen og samskabelse mellem biblioteket, borgerne, græsrodsbevægelser, foreninger og samfunds- og uddannelsesinstitutioner.

Politisk og administrativt hører vi under Sundheds- og Kulturudvalget, Aalborg Kommune

Drift og daglig retning varetages af bibliotekschef Kristine Nygaard i samspil med Kulturchef Morten Koppelhus og et lederkollegie bestående af seks ledere.

Du kan finde en pdf med vores organisationsdiagram her

Information ifm. bibliotekets drift og virke

Lovmæssigt er Aalborg Bibliotekerne underlagt de retningslinjer, som er udstukket i  Lov om biblioteker, mens vi i forhold til brug og omgang med intellektuel ejendom efterlever Lov om ophavsret

Datamæssigt sikrer vi borgernes oplysninger i overensstemmelse med anvisningerne i Beskyttelse af data, som vi har udmøntet i følgende privatlivspolitik

Biblioteksstatistik - oversigt over lovpligtige statistiske oplysninger om folkebibliotekerne i Danmark kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside/Statistikbanken

Love og bekendtgørelser - Kulturministeriet har samlet en de gældende love for biblioteksvirksomhed på deres hjemmeside.

Centralbiblioteksopgaven - Læs rammeaftalen for centralbibliotekerne 2021-2024.

Bibliotekets økonomi - Aalborg Bibliotekernes finansielle grundlag fremgår af budgetter og regnskaber for Aalborg Kommune.