FAQ: Genåbning af bibliotekerne – værd at vide

Her kan du læse en masse spørgsmål og svar i forbindelse med genåbningen af bibliotekerne.

FAQ in English - click here

Indholdsfortegnelse

Aviser og magasiner
Biblioteket to Go - kan jeg stadig bruge det?
Bogbussen - kører den?
Børnebiblioteket
Coronapas - hvad er det?
Coronapas - hvad hvis jeg ikke har det?
Gebyrer og aflevering af materialer
Mundbind
Offentlige computere / PC’er
Print og kopi
Mødelokaler
Åbningstider

Aviser og magasiner

Du kan bruge bibliotekets siddepladser, som du plejer og f.eks. læse dagens avis. Husk at tørre overfladerne af før og efter, du sætter dig.

Biblioteket to Go - kan jeg stadig bruge det?

Biblioteket to Go var en service, vi tilbød da alle bibliotekerne var lukket. Nu hvor bibliotekerne igen er åbne, og I selv kan komme ind og hente materialerne på reserveringshylden, har vi valgt at lukke ned for Biblioteket to Go.

Bogbussen - kører den?

Ja! Fra den 21. april 2021 kører bogbusserne i næsten normal rutefart. Det er kun formiddagsturene tirsdag og fredag, der er aflyst, da disse var selvbetjente.

Se køreplanen her

Det vil ikke være muligt at komme ind i bogbussen bl.a. pga. afstands- og arealkrav. Man kan i stedet få sine reserveringer udleveret ved døren til bogbussen, hvor man også kan aflevere sine materialer.

Vær opmærksom på at der kan være kø og forlænget ekspeditionstid.

Børnebiblioteket

Du er velkommen på børnebiblioteket på Hovedbiblioteket. Alle voksne og børn over 15 skal vise coronapas for at komme ind på biblioteket. Vær opmærksom på, at vi desværre ikke har vores normale legetøj og klædeud tøj fremme, da vi ikke har mulighed for den krævede ekstra rengøring.

Coronapas - hvad er det?

Et coronapas er en dokumentation på, at du enten er blevet vaccineret, har en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel, eller kan dokumentere, at du tidligere har været smittet med corona. Der findes flere måder at fremvise gyldigt coronapas. Alle muligheder findes i appen MinSundhed eller på sundhed.dk, men du kan også bruge andre løsninger.

Find svar på en masse spørgsmål om coronapasset på coronasmitte.dk herunder, hvem der er undtaget for at vise coronapas

Coronapas - hvis jeg ikke har et?

Biblioteksservicen baserer sig på, at flest muligt kan betjene sig selv med udlån og aflevering, mens personalets opgave først og fremmest er at hjælpe med det du ikke kan selv. Vi har ikke fået ekstra ressourcer til at kunne håndhæve restriktionerne, så vi appellerer til at vi hjælper hinanden. Det gør du bedst ved at have et gyldigt Coronapas, når du skal bruge biblioteket. Hvis ikke du har coronapas, kan du undtagelsesvis ved henvendelse til personalet få udleveret de reserverede materialer, som er klar til afhentning. Du kan også overdrage de bøger, du skal aflevere til personalet. Vi kan desværre ikke give dig en kvittering. 

Find svar på en masse spørgsmål om coronapasset på coronasmitte.dk herunder, hvem der er undtaget for at vise coronapas

Gebyrer og aflevering af materialer

Du kan aflevere dine materialer gebyrfrit til den 21.5

Vi forlænger, så vidt muligt, automatisk låneperioden på de materialer som du skulle aflevere i lukkeperioden. Den nye afleveringsdato vil fremgå af din status. Du kan se den under ”mine sider” og ”lån”, når du er logget ind.

BEMÆRK: Der kan være materialer som ikke automatisk kan forlænges - f.eks. materialer lånt fra andre biblioteker. Dem må du gerne aflevere hurtigst muligt og inden den 21.5 for at undgå gebyr. 

Mundbind

Du skal bære mundbind, når du færdes på biblioteket, mens du står i kø for at komme ind osv. Når du sidder stille ved et bord eller en pc, kan du tage dit mundbind af. Ligesom du har været vant til fra restauranter og caféer.

Mødelokaler

Du kan godt booke mødelokaler. Læs mere om booking af mødelokalerne her.

Offentlige computere / PC’er

Du kan bruge de offentligt tilgængelige computere, som er til rådighed på dit bibliotek. Nogle af dem kan dog være spærret af, for at sikre at vi overholder afstandskrav. Vær opmærksom på at tørre overflader, mus og keyboard af før og efter, du sætter dig til en computer.

Print og kopi

Du kan bruge print og kopi som du plejer på biblioteket. Bemærk, at afstandskrav og sikkerhedshensyn kan gøre, at vi i nogle tilfælde ikke kan tilbyde den vante hjælp og vejledning.

Åbningstiderne fra den 21. april 2021 er som følger:

Der er udelukkende åbent i det tidsrum, hvor personalet kan være til stede. Du kan altså ikke lukke dig selv ind med dit sundhedskort i de perioder, hvor personalet ikke er til stede.

Servicepunkt Haraldslund

Servicepunktet i Haraldslund er åbent igen fra den 6. maj 2021. Her tjekker svømmehallens personale dit coronapas ved indgangen, hvorefter du kan komme ind og aflevere dine bøger og hente dine reserverede materialer, hvis du har fået en meddelelse om, at de er klar til dig.

Hvis ikke du har coronapas, kan personalet ikke lukke dig ind, og de har heller ikke mulighed for at tage mod dine bøger i døren eller udlevere reserveret materialer til dig.

Lukket i Vejgaard

Biblioteket i Vejgaard er under ombygning, og er lukket indtil udgangen af maj.

Historie Aalborg

Arkiver er ikke omfattet genåbningen i denne omgang, hvorfor Historie Aalborg også fortsat er lukket.

Ændret køreplan for bogbussen

Bogbusserne kører næsten som normalt med undtagelse af tirsdag og fredag formiddag. Se den ændrede køreplan her.

Bemærk at alle biblioteker er lukket på helligdage. Find de aktuelle åbningstider her.

 

FAQ: Reopening of the libraries – useful information 

Here we give you relevant questions and answers that are relevant during the reopening of the libraries. 

Content 

Book bus – will it come to my area? 
Children’s library 
Corona passport – what is it? 
Corona passport – what if I don’t have one? 
Fees and return of materials  
Library to Go – can I still use it? 
Mask 
Meeting rooms 
Newspapers and magazines 
Opening hours 
Public computers 
Print and copy 

Newspapers and magazines 

You can sit at the library as usual and for instance read todays newspaper. Please remember to wipe all surfaces before and after when seated.   

Library to Go – can I still use it? 

Library to Go was a service we offered you when we were in lockdown. Now that the libraries are open again and you can enter the library to collect booked materials, we have closed Library to Go.  

Book bus – will it come to my area? 

Yes! From 21 April the book busses have almost normal schedule. Only the mornings on Tuesday and Friday is cancelled as they are self-serviced.  

See schedule here 

Due to the restrictions of how many are allowed in the bus it will not be possible to enter the bus. You can have your booked materials handed out in the doorway of the book bus, and you can return your materials here, too.  

Please note that there is a possibility of que and extended time for service.  

Children’s Library 

You are welcome at the children’s library at the Main Library. All adults and children above the age of 15 must show corona passport to enter the library. Please note, that our play toys are not available due to extra cleaning which is not possible.  

Corona passport – what is it? 

A corona passport is your documentation that you have been vaccinated, have a negative corona test no later than 72 hours, or that you have had COVID-19 within the past 180 days. You can use the app MinSundhed or sundhed.dk to collect the documentation, but there are also other solutions available.  

For the latest about rules and regulations - visit: en.coronasmitte.dk

Corona passport – what if I don’t have one? 

If you don’t have a corona passport you can have the staff to collect materials you have booked. You can also return materials to the staff. However we cannot give you a receipt upon return of materials.  

For the latest about rules and regulations - visit: en.coronasmitte.dk

Fees and return of materials 

You can return your materials for free until 21. May. 

We will renew your loan period on materials you should have returned during lockdown. The new date of return will be shown in your status. See it in “mine side” and “lån”, once you have logged into the system.  

PLEASE NOTE: Some materials cannot be renewed, eg. Materials we have borrowed from other libraries. Please return those as quickly as possible and before 21. May in order to avoid any fees.  

Mask 

You must wear a mask when you are at the library, while you are in que to enter the library and so on. When you are seated at a table or a computer, you can remove your mask. Just as you know it from restaurants and cafés.  

Meeting rooms 

You can book the meeting rooms.

Public computers 

You can use the public computers located at your library. To make sure that social distancing is fulfilled some of the computers might be blocked. Please wipe all surfaces, mouse and keyboard before and after you are seated at a computer.  

Print and copy 

You can use print and copy as usual when visiting the library. Please notice, that due to safety and regulations regarding social distancing we cannot offer you the usual help and guidance.  

Opening hours from 21 April are: 

Aalborg Libraries can only be open with staff present in order to help and check the corona passport. This means that Servicepunkt Haraldslund is still closed. Vejgaard Library is being renovatied and is closed until the end of May.

Book busses is almost back to normal except Tuesday mornings and Friday mornings.

See the opening hours for your library here. Please note that the library is closed on public holidays.