Reglement 

 

I reglementet kan du læse om reglerne for at bruge bibliotekets tilbud.

 

Hvordan bliver du låner på Aalborg Bibliotekerne?

Du er altid velkommen til at komme og bruge biblioteket til fx at mødes, læse avis, bruge internettet eller skrive opgave. Det kræver ikke indmeldelse.

 

For at kunne låne Aalborg Bibliotekernes materialer skal du imidlertid melde dig ind. Som personligt bibliotekskort bruger du dit gule sundhedskort, som du knytter en pinkode til efter eget valg. Når du melder dig ind, skal du vise sundhedskort og billedlegitimation eller anden gyldig legitimation.

 

Får du nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse, så husk at give os besked - enten telefonisk eller ved at rette i din profil på hjemmesiden (login via aalborgbibliotekerne.dk). 

 

Hvis du er under 18 år, skal en værge eller en af dine forældre skrive under på en indmeldelsesblanket, for at du kan låne. Du kan herefter vælge mellem at bruge dit sundhedskort eller et bibliotekskort med en pinkode.
Indmeldelsesblanket til børn - PDF til udskrivning.

 

Skal du låne på vegne af en institution, som dagplejer eller et firma, skal du tilsvarende udfylde en blanket. 
Indmeldelsesblanket til institutioner - PDF til udskrivning.
 

Obs! Tag altid dit biblioteks- eller sundhedskort med, når du vil låne materialer. Mister du dit kort så giv os straks besked på telefon 9931 4300 eller mail til info-bibliotek@aalborg.dk, så kortet ikke kan misbruges af andre.

  

Hvor længe kan du låne et materiale?

Hvis materialet ikke er bestilt af en anden, kan du forlænge lånetiden, når der er 7 dage eller færre til afleveringsfristen. Materialer med 35 dages lånetid kan du forlænge med 35 dage ad gangen maksimalt 3 gange. Materialer med 7 og 14 dages lånetid kan du ligeledes forlænge 3 gange.

Du kan forny dine lån på bibliotekets hjemmeside (logge på med dit cpr/lånernummer og pinkode og vælge fornyelse), hos personalet på biblioteket eller på telefon 9931 4300.

 

Hvordan bestiller eller reserverer du materiale?

Du kan bestille eller reservere materialer via bibliotekets hjemmeside, på biblioteket eller pr. telefon. Hvis du har tilmeldt din e-mail eller sms, får du besked, når du kan hente materialerne.

 

Har biblioteket ikke selv de materialer, du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem hjem til dig fra et andet bibliotek.

 

Hvad sker der, hvis du afleverer for sent?

Afleverer du for sent, skal du betale gebyr. Vi tilbyder at sende dig en påmindelse som sms eller e-mail senest 3 dage, før lånetiden udløber. Hvis du ikke modtager denne e-mail eller sms, er det dog stadig dit eget ansvar at aflevere inden afleveringsfristens udløb, hvis du vil undgå gebyr.

 

Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

 

  • dine lån har forskellige afleveringsdatoer
  • dine materialer ikke er lånt samtidig - også selvom du har fornyet lånetiden, så de har samme afleveringsdato
  • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.

 

Husk at gemme afleveringskvitteringen (enten den af papir eller den du kan vælge at få som e-mail) i mindst 6 uger, så du kan dokumentere, at dine lån er afleveret.

 

Ved for sen aflevering gælder følgende gebyrtakster.

 

Overskridelsen beregnes fra afleveringsdatoen. Du kan betale gebyrer på vores hjemmeside og på Hovedbiblioteket.

Læs mere her.

 

Vi sender en hjemkaldelse på mail eller per sms, når din lånetid er overskredet med 8 dage. Når lånetiden er overskredet med 31 dage oprettes en erstatningsregning.

 

Skylder du 200 kr. eller mere bliver du varslet om udelukkelse fra at låne med 10 dages frist via digital post - og du vil opleve at nogle selvbetjeningsfunktioner heller ikke kan benyttes.

 

Hvad sker der, når materialet lånes, beskadiges eller mistes

Du har pligt til at erstatte ødelagt, bortkommet eller ikke-afleveret materiale til den pris, som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring.

 

Bemærk at prisen på bl.a. cd-rom og dvd ligger væsentligt over butiksprisen på grund af ophavsretsforhold. Erstatningsbeløbet vil fremgå af din lånerstatus på vores hjemmeside, og kan betales både på hjemmesiden og på Hovedbiblioteket. Vi køber ikke erstattede materialer tilbage.

Hvilke regler gælder for brug af bibliotekets internet og WiFi?

Aalborg Bibliotekerne stiller gratis internet til rådighed for alle vores gæster. Du kan gå gratis på det trådløse netværk på Hovedbiblioteket og alle Aalborg Bibliotekerne - enten via bibliotekets pc'er eller din medbragte computer. Personalet giver gerne råd og vejledning i internettets muligheder.

 

Aalborg Bibliotekerne påtager sig ikke ansvaret for hverken fejlagtige oplysninger, som den enkelte bruger henter på internettet, eller for evt. virusbefængte programmer. Brugere af netværket bør sikre deres computere med den nyeste antivirus, da brugen af det åbne netværk er på egen risiko.

 

Bibliotekets internet må ikke bruges til søgninger eller chat med indhold af racistisk eller pornografisk karakter, ligesom anvendelsen af bibliotekets internettilbud skal respektere dansk lovgivning. Misbrug af bibliotekets pc'er i henhold til ovenstående, herunder ændring af pc'ens opsætning, kan medføre forbud mod at benytte internet og andre pc'er. Gentagne tilfælde af misbrug kan medføre bortvisning fra biblioteket.

Hvad forventes der af dig som biblioteksbruger?

Vi vil gerne give alle vores brugere en god oplevelse. Derfor skal alle respektere god ro og orden og følge personalets anvisninger. I modsat fald kan biblioteket bortvise en besøgende og i en periode udelukke vedkommende fra at bruge biblioteket.

 

Biblioteket stiller mange pc'er til rådighed for gæsterne. Men der er ikke en 'privat' computer til alle gæster, så det er vigtigt, at alle kan få adgang til pc’erne. Tag hensyn til de andre gæster og gør plads, når du er færdig med dine egne opgaver.

 

Du forventes i alle sammenhænge at overholde gældende love og regler for ophavsret i forbindelse med lånte digitale/analoge biblioteksmaterialer - eller indhold du har adgang til via bibliotekets internetforbindelser og computere. 

 

Læs mere om ophavsret hér.

 

Hvordan forholder biblioteket sig til sikkerhed, skadesansvar og privatlivspolitik?

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.

 

Læs mere om Aalborg Bibliotekernes privatlivs- og sikkerhedspolitik her.